1 Obecná ustanovení
1.1    Tyto Obchodní podmínky (dále jen „OP“) podnikatele Ladislava Zajíčková, sídlo: Božanovská 2367/94, Praha 9 Horní Počernice, 19300, IČ: 66031508, zapsané v živnostenském rejstříku Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „poskytovatel“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran mezi poskytovatelem a jinou fyzickou osobou nebo právnickými osobami pro poskytování služeb v oblasti daňového poradenství, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, mzdové účetnictví nebo jiné doplňkové služby (dále jen „objednavatel“). Poskytovatel poskytuje služby v oblasti vedení účetnictví a daňového poradenství na základě příslušných oprávnění, certifikátů a v souladu s platnými a účinnými ustanoveními příslušných zákonných norem v souladu s aktuálním ceníkem. Aktuální nabídka, tj. rozsah poskytovaných služeb a aktuální ceník služeb, jsou veřejně přístupné na webové stránce poskytovatele, tj. na www.lzucto.cz.
1.2    Poskytováním služeb je provedení odborných úkonů, které souvisejí s předmětem podnikání poskytovatele, tzn. především s vedením účetnictví, vedením daňové evidence, mzdovým účetnictvím, daňovými a účetními konzultacemi a poradenstvím nebo doplňkovými službami (dále také „služby“), na žádost objednatele projevenou ústním nebo písemným požadavkem, nebo vyplývajících ze Smlouvy a platných zákonů. Předmětem smlouvy není provádění inventarizace a podání daňových tvrzení, ani materiální přezkum dokladů předaných Objednatelem k plnění závazků podle smlouvy.
1.3    OP tvoří nedílnou součást smlouvy nebo smluvního vztahu (není-li smlouva podepsána) mezi objednavatelem a poskytovatelem a jsou pro obě tyto smluvní strany závazné.
1.4    Smlouva o poskytování služeb může být písemná. Odlišná ujednání v písemné smlouvě mají přednost před zněním těchto OP.
1.5    Smluvní vztah mezi objednavatelem a poskytovatelem vzniká i bez uzavření písemné smlouvy, a to na základě písemné objednávky (obvykle elektronickou formou), která byla zaslána nebo jiným způsobem předána poskytovateli a ten ji písemně potvrdil. Taková objednávka je pro obě smluvní strany závazná.

2 Práva a povinnosti poskytovatele
2.1. Poskytovatel:
a)    poskytuje služby v odborné kvalitě, řádně a včas, v souladu s platným a účinným zněním všech příslušných právních předpisů dle svého nejlepšího svědomí v oprávněném zájmu objednatele.
b)    poskytuje služby osobně prostřednictvím svých zaměstnanců, nebo za pomoci přizvané třetí osoby, jejíž schopnost pro provedení úkonů prověřil a za předložené výsledky vůči objednateli odpovídá,
c)    považuje písemné i ústní pokyny a informace získané od objednatele za závazné, upozorní ho však na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že objednatel i přes takové upozornění na splnění pokynu trvá, poskytovatel neodpovídá za škodu takto vzniklou,
d)    odpovídá objednateli za správnost poskytnutých služeb s výjimkou případů, kdy je nesprávnost poskytnutých služeb způsobena tím, že objednatel poskytne poskytovateli nepřesné, neúplné, nepravdivé nebo opožděné údaje, neodstraní nedostatky v dokladech a trvá na jejich zaúčtování, doplní nebo pozmění doklady po jejich zpracování, přes upozornění na možná rizika a různé možnosti výkladu právních předpisů trvá na zpracování dokladů způsobem, který není s právní úpravou plně v souladu,
e)     neodpovídá za škodu vzniklou tím, že objednatel nepředá poskytovateli podklady potřebné pro poskytnutí služeb nebo je nepředá v dohodnutých termínech a dojde tak k opožděnému podání daňového přiznání, hlášení či opožděné platbě. Účtovány jsou pouze dodané doklady,

f) neodpovídá za škodu vzniklou tím, že objednatel nedá poskytovateli informaci o všech skutečnostech majících vliv na poskytnutí kvalifikované rady v oblasti daní a účetnictví a dojde tak k nesprávnému posouzení nebo doporučení.
g)    zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl od objednatele v souvislosti s výkonem činností podle Smlouvy, pokud této povinnosti není zproštěn obecně závazným právním předpisem nebo objednatelem,
h)    dodržuje při poskytování služeb dle Smlouvy a OP termíny stanovené zákony a ostatními platnými a účinnými právními předpisy, které vyplývají pro objednatele ze Smlouvy a OP, za podmínky, že objednatel k tomu poskytne potřebnou součinnost v podobě včasného předložení dokladů dle Smlouvy a OP,
i)    předá objednateli zpracované výstupy v elektronické nebo tištěné podobě v dohodnutém rozsahu a termínech dle OP, nejdříve však 20. den po převzetí posledních dokladů ke zpracování od objednatele. Po skončení zdaňovacího období předá poskytovatel objednateli zpracovaná data za celé zdaňovací období v dohodnutém rozsahu včetně roční účetní závěrky na elektronickém nosiči dat nebo v tištěné podobě na základě předávacího protokolu, a to nejpozději do šesti týdnů po předání posledních dokladů týkajících se příslušného zdaňovacího období za účelem jejich zpracování od objednatele a za podmínky, že bude objednatelem uhrazena vyúčtovaná odměna včetně úroku z prodlení za poskytnuté služby neuhrazené v termínu splatnosti dle Smlouvy a OP,
j)    neprodleně informuje objednatele o zjištěných okolnostech vyplývajících z předložených dokladů a informací, které mohou mít vliv na vznik škody.
2.2. Poskytovatel:
a)    účtuje a inkasuje od objednatele splatnou odměnu za poskytnuté služby a další poplatky podle Smlouvy,
b)    je oprávněn vybírat od Objednatele při objednání služeb zálohu ve výši min. 50 %. Objednané služby nebudou započaty před obdržením uhrazené zálohy,
c)    pro případ prodlení s úhradou odměny za poskytnuté služby dle Smlouvy o více než 20 dnů může poskytování služeb pozastavit, či ukončit. Předtím, než poskytovatel poskytování objednané činnosti pozastaví či ukončí, je povinen písemně objednatele upozornit na rizika pro něj vyplývající z toho, že poskytovatel ve smluveném termínu neprovede objednané práce.

3 Práva a povinnosti objednatele
3.1. Objednatel je oprávněn:
a)    obracet se se svými požadavky na pověřené zástupce poskytovatele a své požadavky uplatňovat prostřednictvím záznamu z jednání, případně písemnou formou, pokud tyto požadavky mají vliv na kvalitu poskytovaných služeb, nebo změnu předem sjednaného rozsahu činností a úkonů či změny odměny,
b)    podávat reklamace k poskytnutým službám.
3.2. Objednatel se zavazuje:
a)    předávat poskytovateli průběžně a včas originály všech účetních a daňových dokladů souvisejících s předmětnou podnikatelskou činností ke zpracování. Doklady musí obsahovat všechny náležitosti vyžadované platnými a účinnými právními předpisy a položky na nich musí být jednoznačně identifikované (kódem či značkou). Doklady týkající se nákladů, které nebudou jednoznačně identifikované, budou zaúčtovány jako nedaňové. Objednatel odpovídá za vyloučení duplicity předávaných dokladů,
b)    předávat poskytovateli doklady ke zpracování za příslušný měsíc nejméně jednou měsíčně, a to vždy nejpozději 5. den měsíce následujícího po měsíci, za který mají být služby dle Smlouvy a OP poskytnuty (zpracování účetnictví, mezd, přiznání k DPH apod.), pokud ve smlouvě není stanoveno jinak. Doklady ke zpracování je objednatel povinen předávat poskytovateli na předem sjednaném místě, formou písemného přejímacího protokolu (na formuláři poskytovatele). Pokud objednatel odmítne poskytnout součinnost při vyhotovení předávacího protokolu v souvislosti s předáním jeho dokladů, nemůže uplatňovat reklamaci vůči poskytovateli týkající se nejasností v počtu a kvalitě předaných dokladů ke zpracování,
c)    řádně a včas platit poskytovateli odměnu za poskytnuté služby dle Smlouvy,
d)    bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o všech skutečnostech a změnách a též reklamacích k poskytnuté službě majících vliv na provádění poskytované služby nebo odměny, včetně informací, o které poskytovatel v souvislosti s poskytnutím služby požádal,
e)    na výzvu poskytovatele se dostavit k jednání o záležitostech, které mohou ovlivnit kvalitu poskytovaných služeb, či způsobit škodu,
f)    užívat poskytnuté služby výhradně pro svoji potřebu a dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které nesouvisí s předmětem smlouvy a o kterých se dozvěděl při návštěvě kanceláře poskytovatele,
g)    na výzvu poskytovatele předložit k nahlédnutí dříve zpracované doklady, které mají souvislost s poskytováním služeb,
h)    poskytnout poskytovateli své aktuální interní směrnice upravující postupy účtování tak, jak vyplývá ze zákona o účetnictví, prováděcí vyhlášky a Českých účetních standardů za účelem zajištění správného vedení účetnictví. Pokud takové směrnice objednatel nemá, poskytovatel je na žádost objednatele a po dohodě s ním za úplatu vypracuje,
i)    poskytnout poskytovateli bez zbytečného prodlení všechny další informace a dokumenty, které mohou jakkoli ovlivnit výsledky hospodaření nebo daňovou povinnost objednatele,
j)    vystavit potřebný počet plných mocí znějících na poskytovatele, ukáže-li se to nutné pro řádné poskytnutí služby poskytovatelem nebo vyžaduje-li to situace a poskytovatel o to objednatele požádá,
k)    za dohodnuté komunikační kanály a kontaktní údaje mezi objednatelem a poskytovatelem jsou považovány buď ty, které objednatel doposud pro komunikaci s poskytovatelem používal, nebo jsou uvedeny v písemně uzavřené smlouvě; objednatel je v každém případě povinen poskytovatele neprodleně informovat o případné změně kontaktu či preferovaného komunikačního kanálu. Má se za to, že doposud používané nebo ve smlouvě uvedené komunikační kanály a kontakty používá objednatel dostatečně často tak, aby byla zachována potřebná součinnost nutná pro garanci kvality poskytovaných služeb,
l)    rovněž je-li mezi objednatelem a poskytovatelem domluveno využívání jakýchkoli přístupových údajů, například k Datové schránce objednatele, je objednatel povinen poskytovatele neprodleně informovat, změní-li se tyto přístupové údaje.

4 Zásady poskytovaných služeb
4.1.    Poskytované služby jsou platné v den jejich předání objednateli a jsou určeny výhradně a jen pro jeho potřebu ve specifických podmínkách objednatele. Údaje jsou nepřenosné a nelze je použít pro třetí osobu.
4.2.    Výstupy předané poskytovatelem nesmí objednatel dodatečně měnit nebo upravovat, to však pouze za podmínky, že tyto výstupy budou v objednatelem či právními předpisy vyžadované podobě. V takovém případě na něj přechází odpovědnost za případnou škodu a veškeré další právní následky z takového jednání plynoucí.
4.3.    Po ukončení zdaňovacího období daně z příjmu strany sepíší závěrečný předávací protokol, při jehož podpisu poskytovatel seznámí objednatele s úkony, které sám nemůže pro objednatele provést.
4.4.    Pokud objednatel neposkytne podklady či jinou potřebnou součinnost pro zpracování dle Smlouvy a OP, poskytovatel má právo odstoupit od této smlouvy.

5 Vedení účetnictví
5.1. Na účetní doklady předložené k zaúčtování nedoplňuje poskytovatel kromě přepočtu zahr. měny, časového rozlišení a podpisového záznamu o zaúčtování žádné údaje. Poskytovatel smí vystavit pouze výdajové a příjmové pokladní doklady, pokud ho o to objednatel požádá, interní doklady nutné k zaúčtování mezd, zákonného pojištění, odpisů, leasingových splátek a opravný doklad k provedenému účtování. Poskytovatel vede také evidenci odepisovaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku objednatele. Na zjednodušené daňové doklady může poskytovatel doplnit daň v souladu s ustanovením §§ 26 odst. 5 a 37 zák. č. 235/04 Sb. v platném a účinném znění a na daňové doklady při pořízení zboží z jiného členského státu Evropského společenství údaje podle ustanovení § 35 odst. 2 zák. č. 235/04 Sb. v platném a účinném znění, pokud nebudou na dokladech uvedeny. Objednatel je povinen po převzetí zpracovaných dokladů tyto zkontrolovat, případně doplnit na nich chybějící podpisy.
5.2. Pokud není dohodnuto jinak, je poskytovatel povinen předat objednateli převzaté doklady po ročním zpracování na výzvu objednatele zpět formou závěrečného předávacího protokolu. Doklady převezme ve stanoveném termínu a místě proti podpisu závěrečného předávacího protokolu. Nepřevezme-li objednatel na základě výzvy doklady ve stanoveném termínu, je poskytovatel oprávněn tyto doklady odeslat objednateli na náklady a adresu objednatele uvedenou ve Smlouvě, příp. ve veřejně přístupném rejstříku.

6 Odměna za poskytované činnosti a platební podmínky
6.1.    Za poskytování služeb v rozsahu Smlouvy a OP a za další služby vyžádané objednatelem má poskytovatel nárok na odměnu, která je stanovena dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/90 Sb. v platném a účinném znění, a to ve Smlouvě, případně v cenové nabídce, kterou objednavatel písemně potvrzuje.
6.2.    V případě, že objednatel nepředloží doklady potřebné k poskytnutí služby (doklady ke zpracování účetnictví, mezd, přiznání k DPH apod.) včas, tedy v termínu dle těchto OP, vzniká poskytovateli i tak nárok na odměnu za poskytnutí služby dle Smlouvy, k jejímuž poskytnutí nebyla dána objednatelem součinnost v podobě včasného předložení dokladů.
6.3.    K odměně dle Smlouvy bude připočtena DPH ve výši podle platné a účinné právní úpravy.
6.4.    Další náklady, které by mohly vzniknout poskytovateli nad rámec Smlouvy (např. správní poplatky) a na něž Smlouva a OP nepomýšlí, budou objednatelem hrazeny na základě dohody s poskytovatelem.
6.5.    Poskytovatel má právo stanovit příplatek za provedení expresních služeb (to se vztahuje i na případy nedodání dokladů ve včasných termínech podle těchto OP, nekontaktnost objednatele a z toho plynoucí nutnost víceprací poskytovatele, a podobně).
6.6.    Poskytovatel je oprávněn upravit výši sjednaných odměn bez dohody stran z důvodu inflace za podmínek dále uvedených:
a)    Inflací se rozumí meziroční inflace měřená vzrůstem úhrnného indexu spotřebitelských cen zboží a služeb, kterou vyčísluje každým kalendářním rokem Český statistický úřad, za rok předcházející vyjádřená v procentech.
b)    Vždy od 1. ledna kalendářního roku dále do budoucna je poskytovatel oprávněn zvýšit požadované odměny za poskytované služby z důvodů inflace, a to o tolik procent, kolik procent činila inflace v roce předcházejícím.
c)    Odměny za poskytované služby zvýšené z důvodu inflace se považují za sjednané odměny podle Smlouvy.
d)    Zvýšil-li poskytovatel požadované odměny za poskytované služby z důvodů inflace a objednatel již splatné odměny podléhající tomuto zvýšení zaplatil, pak je objednatel povinen doplatek k již zaplaceným odměnám poskytovateli zaplatit v termínu nejblíže příště splatné odměny, pokud se strany nedohodnou jinak.
e)    Poskytovatel je povinen své rozhodnutí o zvýšení požadovaných odměn z důvodu inflace objednateli písemně oznámit a eventuální doplatek řádně vyúčtovat.
f)    Odmítne-li objednatel uhradit poskytovateli odměnu zvýšenou dle tohoto odstavce, je poskytovatel oprávněn považovat takové jednání objednatele za podstatné porušení Smlouvy a poskytovateli vzniká právo od Smlouvy písemně odstoupit.
6.7.    Při uzavírání Smlouvy a i v průběhu trvání platnosti Smlouvy je poskytovatel oprávněn požadovat od objednatele přiměřenou zálohu. V případě, že objednatel zaplatit přiměřenou zálohu odmítne, je toto jednání objednatele chápáno jako podstatné porušení smlouvy a poskytovateli vzniká právo od Smlouvy odstoupit.
6.8.    Služby dle Smlouvy jsou poskytovány nejčastěji dílčím plněním po jednom kalendářním měsíci, přičemž je možné fakturovat jednotlivé druhy poskytnutých služeb samostatně v návaznosti na datum uskutečnění zdanitelného plnění. Vyúčtování odměny poskytovatele za takto poskytnuté služby bude provedeno fakturou (daňovým dokladem), která bude vystavena a doručena objednateli.
6.9.    Odměna za poskytnuté služby se považuje za uhrazenou dnem připsání poslední dlužné částky na účet poskytovatele, nebo složením hotovosti k rukám poskytovatele.
6.10.    Nezaplatí-li objednatel včas odměnu za poskytnuté služby nebo bude-li v prodlení s jinými splatnými úhradami dle Smlouvy, je povinen uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
6.11.    Poskytovatel je oprávněn postoupit třetí straně splatné pohledávky vůči objednateli, který je v prodlení s úhradou odměn za poskytnuté služby, příp. s úhradou dalších pohledávek dle Smlouvy, a to za účelem jejich vymáhání.

7 Sankce a poplatky

7.1.    V případě prodlení objednatele s úhradou za poskytnuté služby o 3 kalendářní dny je poskytovatel oprávněn vystavit a zaslat objednateli 1. upomínku, která není zpoplatněna; objednatel v ní však je upozorněn, že 2. a každá další upomínka bude sankciována dle platného ceníku. 2. a každou další upomínku je poskytovatel oprávněn vystavit vždy nejdříve 7 kalendářních dnů od poslední zaslané upomínky.
7.2.    V případě prodlení objednatele s dodáním požadovaných dokladů zažádá poskytovatel objednatele o dodání potřebných dokladů znova s upozorněním, že příští a každé další upomínání dodání dokladů bude sankciováno dle platného ceníku. Poskytovatel zasílá žádosti o dodání dokladů v závislosti na urgentnosti daného dokladu.
7.3.    Pro případ ukončení smlouvy z důvodu podstatného porušení  Smlouvy zejména podle ustanovení odst. 11.5. a 11.6. je poskytovatel oprávněn naúčtovat objednateli storno poplatek ve výši 1-2 měsíčních odměn.

8 Odpovědnost
8.1.    Odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s poskytováním služeb se sjednává tak, že poskytovatel odpovídá za škodu, kterou zavinil.
8.2.    Poskytovatel odpovídá objednateli za správnost poskytnutých služeb (zpracovaného účetnictví, mezd, přiznání k DPH, poradenství apod.) s výjimkou případů, kdy je nesprávnost poskytnutých služeb způsobena tím, že objednatel poskytne poskytovateli nepřesné, neúplné, nepravdivé nebo opožděné údaje, neodstraní nedostatky v dokladech a trvá na jejich zaúčtování, doplní nebo pozmění doklady po jejich zpracování, přes upozornění na možná rizika a různé možnosti výkladu právních předpisů trvá na zpracování dokladů způsobem, který není s právní úpravou plně v souladu.
8.3.    Poskytovatel neodpovídá za škodu vzniklou tím, že objednatel nepředá poskytovateli podklady potřebné pro poskytnutí služeb dle Smlouvy v dohodnutých termínech a dojde tak k opožděnému podání daňového přiznání, hlášení či opožděné platbě.
8.4.    Poskytovatel neodpovídá objednateli za škodu způsobenou neplněním povinností třetích osob ze smluv, které jménem objednatele poskytovatel s těmito osobami uzavřel.
8.5.    Právo na náhradu škody Objednateli se omezuje do výše odměny obdržené Poskytovatelem za provedené práce.

9 Ochrana osobních údajů
9.1. Objednatel jakožto správce osobních údajů deleguje za účelem plnění dle této Smlouvy zpracování veškerých dodaných údajů na Poskytovatele, který je zpracovatelem dodaných údajů.
9.2. Poskytovatel zpracovává osobní údaje pouze na základě doložených pokynů objednatele-správce. Objednatel-správce se přizváním Poskytovatele-zpracovatele nezbavuje odpovědnosti za zpracování osobních údajů.
9.3. Objednatel se zavazuje přijmout vhodná opatření, kterými zajistí bezpečnost přenosu údajů a dat od objednatele k poskytovateli.
9.4. Poskytovatel se zavazuje zpracovávat veškeré osobní údaje objednatele-správce v souladu s požadavky nařízení o ochraně osobních údajů dle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

10 Reklamace, stížnosti a připomínky objednatele
10.1. Objednatel je oprávněn písemně reklamovat rozsah, kvalitu či zúčtovanou odměnu za službu.
10.2. Reklamaci je povinen objednatel podat neprodleně po zjištění neshody, nejpozději však v den splatnosti faktury.
10.3. Poskytovatel vyřídí reklamaci za služby, či vyúčtované odměny za služby bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace.

11 Trvání a ukončení smlouvy
11.1.    Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.
11.2.    V průběhu prvních tří měsíců může být Smlouva vypovězena bez výpovědní lhůty kteroukoliv ze stran na základě písemné výpovědi, která je účinná doručením druhé straně.
11.3.    Po uplynutí tří měsíců lze smlouvu ukončit výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena. Výpověď může uplatnit kterákoli ze stran. Po dobu výpovědní lhůty se vzájemná práva a povinnosti řídí Smlouvou a OP.
11.4.    V případě vypovězení smlouvy dle předchozího odstavce je posledním měsícem, který se zpracovává, poslední měsíc výpovědní lhůty (např. pokud je dána výpověď v průběhu měsíce září, končí tříměsíční výpovědní lhůta posledním dnem měsíce prosince) a v rámci zabránění vzniku škod bezprostředně hrozících objednateli tedy poskytovatel poskytuje služby dle Smlouvy i v měsíci následujícím, kdy však pouze zpracovává údaje předložené objednatelem vztahující se k poslednímu zpracovávanému měsíci. Za takto poskytnuté služby náleží poskytovateli odměna dle Smlouvy.
11.5.    V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou dvou odměn za poskytnuté služby dle Smlouvy vyúčtovaných poskytovatelem dle Smlouvy, je poskytovatel oprávněn považovat takové jednání objednatele za podstatné porušení Smlouvy a poskytovateli vzniká právo od Smlouvy písemně odstoupit.
11.6.    Poruší-li jedna ze stran prokazatelně Smlouvu podstatným způsobem, dojde-li k narušení důvěry mezi Poskytovatelem a Objednatelem, nebo Objednatel neposkytne podklady či jinou potřebnou součinnost pro poskytování služeb dle Smlouvy, vzniká druhé straně právo od Smlouvy písemně odstoupit.
11.7.    Objednatel je povinen poskytnout součinnost pro korektní ukončení spolupráce spočívající v uzavření účetních knih, vypracování závěrečné zprávy, nahrání dat, která jsou součástí předání, na CD nosič, a vyvázání dokladů do označených spon vč. jejich uložení do transportních krabic. Dále je objednatel povinen k ukončení všech činností souvisejících s poskytovanou službou a uhradit veškeré dlužné částky. Poskytovatel je povinen vrátit objednateli veškeré doklady, které od něj po dobu poskytování služby přijal, jinak ručí objednateli za škodu vzniklou objednateli zadržováním těchto dokladů. Doklady převezme objednatel ve stanoveném termínu a místě proti podpisu předávacího protokolu. Nepřevezme-li objednatel na základě výzvy doklady ve stanoveném termínu, je poskytovatel povinen tyto doklady odeslat nejpozději do tří měsíců od uplynutí termínu uvedeném ve výzvě zaslané objednateli na adresu objednatele uvedenou v obchodním rejstříku, přičemž je oprávněn za dobu uskladnění účtovat skladné dle platného ceníku.

12 Změna Smlouvy
12.1. Změna rozsahu nebo odměny za služby bude sjednána tak, že na základě písemné, nebo elektronické žádosti objednatele provede poskytovatel do patnácti dnů po uhrazení všech dosavadních finančních závazků ze strany objednatele návrh znění dodatku Smlouvy a předloží jej objednateli k projednání a podpisu. Platnost dodatku začíná běžet dnem jeho podpisu oběma stranami. Do té doby probíhá činnost i fakturace v intencích původního znění Smlouvy.

13 Změna platnosti obchodních podmínek
13.1. Poskytovatel má zájem na stálém zlepšování kvality služeb jím poskytovaných, a to v návaznosti na vývoj právního prostředí a také s ohledem na svou obchodní politiku, což může znamenat i potřebu změny těchto OP. Na potřebu změny OP upozorní objednatele vždy v dostatečném časovém předstihu a poskytne tak prostor pro jednání o změně OP.
13.2. Obchodní podmínky platí po celou dobu platnosti smluvního vztahu a případně i po jeho skončení, a to až do úplného vyřízení všech práv a nároků z něho plynoucích.

14 Společná a závěrečná ustanovení
14.1.    Vzhledem ke skutečnosti, že poskytovatel není daňovým poradcem, nemůže objednatele zastupovat v řízení před správcem daně. Na základě výzvy objednatele však poskytovatel zprostředkuje objednateli možnost uzavřít s takovou osobou dohodu o zastupování v řízení před správcem daně.
14.2.    V případě zjištění chyby a uložení sankce objednateli ze strany kontrolních orgánů za účetní období, kdy účetní služby poskytoval poskytovatel (zpracování účetnictví, mezd, přiznání k DPH apod.) dle Smlouvy, se obě strany sejdou a poskytnou si vzájemnou součinnost nutnou pro minimalizaci vzniklé škody. Pro potřeby případného řešení škod objednatel zprošťuje poskytovatele mlčenlivosti.
14.3.    Je-li některé ustanovení OP neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné, či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, nebo obsahu anebo z okolností, pro něž bylo takové ustanovení vytvořeno, nevyplývá, že tuto část nelze od ostatního obsahu Smlouvy či OP oddělit. Strany pro tento případ souhlasí s tím, že vadné ustanovení nahradí ustanovením bezvadným, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu ustanovení vadného.
14.4.    Jestliže Smlouva či OP stanoví některé ze stran povinnost písemného úkonu, je takováto povinnost splněna osobním doručením tohoto úkonu oproti podpisu druhého účastníka anebo jeho zasláním ve formě doporučeného dopisu na adresu druhého účastníka uvedenou v záhlaví Smlouvy. Nebude-li možno takový dopis doručit, považuje se za den jeho doručení pátý den po podání dopisu na poštu k doporučenému odeslání na adresu účastníka uvedenou v záhlaví Smlouvy.
14.5.    V případě, že by se Smlouva a OP dostaly do vzájemného rozporu, platí pořadí závaznosti: Smlouva, OP.
14.6.    Tyto OP pozbývají účinnosti okamžikem nabytí účinnosti pozdějších obchodních podmínek.
V Praze dne 3. 11. 2022